Bạn có thơ tự sáng tác? Gửi tác phẩm!
Vương Bạch

Hái Táo Bờ Ao

Mừng cố tám mươi