Thơ Đường Luật


Thơ Ðường Luật phổ biến ở Việt Nam
Xuất xứ từ đời nhà Ðường Trung Quốc