03 tháng 2 2009

Cháu đi trồng cây


Cháu đi trồng cây
Tết này cháu lớn rồi
Theo bạn đi trồng cây
Lon ton bên sườn núi
Lúi húi vùi cho gốc
Cháu dốc hết sức mình
Tay lùa đất nhặt cỏ
Đôi má cháu hồng hồng
Trán lấm tấm mồ hôi
Góp sức việc nho nhỏ
Công việc cháu trồng cây
Theo lời dạy Bác Hồ
Ôi thương quá là thương
02-01-2009
Dương hồng