02 tháng 3 2020

Cái nước Lào


Cái nước Lào

Cái nước Lào
Chẳng nước nào hơn...cái nước Lào
Năm Châu lây bệnh nháo nhào nhao
Viêng Chăn Thạt Luổng danh không hão
Xiêng khoảng Đồng Chum tiếng tự hào
Thượng đẳng tây phương Cô vít pháo
Rồng con ngạo nghễ cúm phang vào
Xưng hùng phát triển toàn xưng láo
Chẳng nước nào hơn... cái nước Lào