02 tháng 3, 2020

Cái nước LàoCái nước Lào
Chẳng nước nào hơn...cái nước Lào
Năm Châu lây bệnh nháo nhào nhao
Viêng Chăn Thạt Luổng danh không hão
Xiêng khoảng Đồng Chum tiếng tự hào
Thượng đẳng tây phương Cô vít pháo
Rồng con ngạo nghễ cúm phang vào
Xưng hùng phát triển toàn xưng láo
Chẳng nước nào hơn... cái nước Lào

TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Bát Cú

0 phản hồi: