04 tháng 3 2020

Thế Ngựa phi

Thế Ngựa phi

Thế Ngựa phi
Học thói đua đòi thế ngựa phi
Cố đeo cho lắm nước non gì ?
Chồm lên bụng cưỡi còn thừa tí
Rướn xuống mông thì thiếu mấy li
Dòm cái chân thò ,dòm chán nhỉ?
Ngóng đôi trảo thủ, ngóng mà bi!
Thôi ông xuống ngựa thôi trò khỉ
Ngắn cũn như này , kiểu cũ đi !
(Ngắn cũn như này cưỡi kiểu chi!)