23 tháng 11, 2018

Gửi ông đốt lờ!

Gửi ông đốt lờ
      Có ông đốt lờ nước Nam
      Lửa cháy âm ỉ hỏi than có hồng?
      Mặt trời mọc hướng đằng đông
      Ông không tham nhũng bởi ông... "bất tài"

     Chống nạn tham nhũng oan sai
      Tôi khuyên ông phải có ..hai cái lờ
       Một cái giá rét ông hơ
      Cái lờ công vụ ông vơ củi vào.
      
Đêm dài có một ước ao
     Ông đủ sức khỏe đút vào rút ra.
Cái lờ vĩ đại Đảng ta
      Công cuộc đổi mới rút ra đút vào!TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Bát Cú