17 tháng 11 2018Cái lờ của bác
Năm xưa cải cách lệ đôi làn
Quy hoạch ngày nay dân nó than
Thương bác cái lờ còn chửa nóng
Nhét sao cho lọt lũ  tham quan?
TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Bát Cú