17 tháng 11, 2018

Cái lờ của bácCái lờ của bác
Năm xưa cải cách lệ đôi làn
Quy hoạch ngày nay dân nó than
Thương bác cái lờ còn chửa nóng
Nhét sao cho lọt lũ  tham quan?
Bài thơ liên quan