17/11/2018

Cái lờ của bácCái lờ của bác
Năm xưa cải cách lệ đôi làn
Quy hoạch ngày nay dân nó than
Thương bác cái lờ còn chửa nóng
Nhét sao cho lọt lũ  tham quan?
TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường
Scan QR code to download App Now !
Quét mã QR để tải xuống ứng dụng!
Bài Trước
Đầu