2 tháng 10, 2019

Lễ hội Ná nhèm


Lễ hội Ná nhèm
Lễ hội Ná Nhèm rước cái đuôi
Tàng Thinh ai dám gọi là buồi
Bắc Sơn nức tiếng nơi miền ngược
Xứ Lạng vang rền khắp mạn xuôi
Có phải mồm treo cò chẳng cứng
Hay là bụng đói nõ mềm chuôi
Ngày xưa các cụ nào khiêng chuối
Nắng cực bây giờ trẻ vác buôi
Chú thích:Lễ hội Ná Nhèm của người 
Tày được tổ chức vào ngày 
15 tháng Giêng hàng năm tại 
xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Bài thơ liên quan

Không có nhận xét nào: