26 tháng 5, 2021

Phật Đản


PHẬT ĐẢN
Phật Đản hôm nay đã đến rồi
Sinh từ nơi ấy giống nhau thôi
Người tu phải đạo an Tây Trúc
Con phận đá bèo mãi nổi trôi
Đẽo đá mòn tay đây vẫn hẩm
Đếm đeo chuỗi hạt đấy nên xôi
Luân hồi nếu có như đồn thổi
Cạo trọc xin ngài phổ độ tôi!
Bài thơ liên quan

Không có nhận xét nào: