Bạn có thơ tự sáng tác? Gửi tác phẩm!

Thật lòng

Thật lòng

THẬT LÒNG
Đã chín mươi ngoài họ chả tin
Trời cho hưởng thọ tớ vui nhìn
Sung lần đổ dốc mình ông ngã
Sướng bữa lên đèo khổ mụ vin
Bởi lẽ thời xuân cầm súng đạn
Vì sau cuộc chiến gỡ bom mìn
Bây giờ nghĩ lại mà ngao ngán
Hận cõi nhân tình cảnh cúi xin ./.
LCT 08/02/2024
Bút danh Lê cảnh Tiến

Địa chỉ email [email protected]


Bài thơ  Thật Lòng  của Lê Cảnh Tiến là một tác phẩm thơ mang đậm tâm trạng và sâu sắc về cuộc đời và trải nghiệm con người. Trong bài luận văn này, chúng ta sẽ khám phá ý nghĩa của sự chân thành và sự đấu tranh được thể hiện qua các dòng thơ của tác giả.

1. **Sự Chân Thành trong Cuộc Đời:**
- Phân tích những đoạn thơ thể hiện sự chân thành và trung thực của nhân vật.
- Trình bày ý nghĩa của việc giữ gìn sự chân thành trong mối quan hệ và cuộc sống.

2. **Sự Đấu Tranh và Sự Khó Khăn:**
- Tìm hiểu về những khó khăn và thách thức mà nhân vật phải đối mặt trong bài thơ.
- Phân tích cách mà sự đấu tranh và vượt qua khó khăn được thể hiện qua từng chi tiết.

3. **Ý Nghĩa của Trải Nghiệm:**
- Nhấn mạnh ý nghĩa của việc trải qua các trải nghiệm trong cuộc đời.
- Phân tích cách mà những trải nghiệm này hình thành và phản ánh sự phát triển của nhân vật.

Bài thơ  Thật Lòng  của Lê Cảnh Tiến không chỉ là một tác phẩm thơ đầy cảm xúc mà còn là một tấm gương về sự chân thành và sự đấu tranh trong cuộc đời. Qua việc phân tích và nhìn nhận sâu sắc về bài thơ này, chúng ta có thể học hỏi và rút ra những bài học quý báu về ý nghĩa của sự chân thành và trải nghiệm trong cuộc sống.

Đăng nhận xét