12 tháng 3, 2020

Đút lót


Đút lót
Đút lót đêm ngày thích thú ghê
Đút từ ông phán đến thằng phê
Thương nhau mà sống ,ồ ra thế!
Đút dưới luồn trên sướng tứ bề
Bài thơ liên quan

Không có nhận xét nào: