08 tháng 3 2020

Tuyển thợ cầy

Tuyển thợ cầy

Tuyển thợ cầy

Hôm nay ngày tám tháng ba tây
Chúng lại loan tin tuyển thợ cầy
Ruộng cạn um xùm khe nước đẫy
Nương sâu lún phún cỏ giăng đầy
Đàn ông đích thực đầu nguây nguẩy
Bắt cọp lành nghề hẳn ngất ngây
Ao đậm rộng ghê, đồng lớn vậy !
Hỏi trai trái gió muốn cùng cầy?