08 tháng 1 2009

Nhớ Hồ Núi Cốc

Nhớ Hồ Núi Cốc
Về thăm Núi Cốc gặp nàng Công

Mở hàng bán cơm món cá lồng

Hai tay đưa khách chén rượu nồng

Dịu dàng nhè nhẹ đưa chân bước

Ra về lòng dạ bùi ngùi nhớ

Tôi biết thế nào nàng cũng quên

Còn tôi không thể nào không nhớ

Năm tới hẹn gặp lại nàng Công

Mùa hè 2004
Dương hồng