01 tháng 4 2019

Bước tới tiếp dân

Bước tới tiếp dân
Bước tới tiếp dân
Bước tới tiếp dân thấy mấy bà,
Ngổn ngang tài liệu đứng lân la.
Xì xèo ô cửa cô nguyền chú,
Toang toác hiên sân trẻ mắng già.
Tố cáo ,đau lòng dân mất đất
Đơn từ, xót ruột lũ quan gia
Buồn ông chủ tịch họp không đến
Một mảnh tờ đơn,ta với ta.