20 tháng 11, 2018

Sáu tháng đơn từ

Sáu tháng đơn từ
Sáu tháng đơn từ
Sáu tháng quan nhà nó đáp dân
Bởi vì ông mới được phong thần*
Mả cha đơn gửi từ năm trước

Bá ngọ cớ sao mãi chẳng mần

*Ông phó chủ tịch nói mới nhậm 
chức được một tháng 
nên không biết đơn 
kiến nghị của tôi gửi từ 6 tháng truớc.
TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Bát Cú