08 tháng 5 2019

Trạm Thu Tiền

Trạm Thu Tiền
Trạm Thu Tiền
Thu phí thu tiền cũng vẫn ông
Dù heo hay lợn đám tồng ngồng
Đẽo cày* truyện cũ xưa nào tích
Treo biển* ngỡ đùa cổ chẳng bông
Cấm chợ ngăn sông nào chỉ Pháp
Chặn đường lập trạm Bộ Giao Thông
Thời nay Thu điếu cùng Thu ẩm,
Thu vịnh đội mồ cũng hãi ông*Đẽo cày giữa đường,Treo biển là 
hai truyện cười dân gian nổi tiếng...