28 tháng 5 2019

Vịnh Cột Đèn

Vịnh Cột Đèn
Vịnh Cột Đèn

Thân cao mấy trượng bóng đui gài
Cũng gọi đèn đường cũng giống ai
Chiều tối than thân hờn bóng tối
Sớm mai trách phận tủi ban mai
Buồn ông nhà nước che con mắt
  Chán đấng sinh thành bịt lỗ tai
Ngày ước một đi không trở lại
Đêm chân mọc thoát trần ai