21 tháng 2 2020

Bê Năm Hai

Bê Năm Hai
Bê Năm Hai
Hoan hô đồng chí Phạm Tuân 
Bay vào vũ trũ một tuần về ngay
Anh hùng nói chuyện Bê năm hai
Cả hội trường khen Tuân Phạm tài
Sải cánh bề ngang vài chục mái
Đuôi dài cỡ  dọc  một sào khoai
Thân mang cũng được trăm bò nái
Chạy khỏe như trâu thả xóm đoài
Mấy cậu thanh niên thèm nhỏ dãi
Xem chừng muốn lái Bê năm hai