01 tháng 3 2020

Bắt Cô Vy

Bắt Cô Vy
BẮT CÔ VY
Hàn về ông bị chúng mang đi
Chúng tống ông vào ổ cách ly
Sốt nặng đành sang nhờ bác sỹ
Rùng mình cám cảnh bắt Cô Vy