27 tháng 2, 2020

LangLang
Chẳng chém không băm nỏ vuốt cằm
Người ta thường bảo giống lang băm
Hay nghề bốc ...phét,Cô Vy bước!
Thạo khoản lòe... thang, Cúm đã nằm!

Bài thơ liên quan

Không có nhận xét nào: