24 tháng 11 2018

Một bà bốn ông

Một bà bốn ôngMột bà bốn ông
 Một bà khiếu kiện bốn thằng trông
 Khen đám âm binh đảm tựa...chồng
Khiếu kiện sướng đời như thế đấy
Đơn từ khổ sở có như không !