01 tháng 6 2019

Quốc tế thiếu nhi

Quốc tế thiếu nhi

Quốc tế thiếu nhi
Quốc tế thiếu nhi thật lạ kì
Già thời khoái trẻ thèm ti
Tru môi đứa nhỏ măm đầu tí
Hóp miệng tay ghì lão kém chi