2 tháng 1, 2021

Tân SửuTân Sửu 
(Nhâm Tuất Tử Vi Mạng)
 
Cẩu cuồng phong đáo Hạn Thiên Tinh
Tân Sửu xung niên vướng Lục Hình
Bích Thượng Thổ thời thân bất định
Phạm Hình Thái Tuế khẩn không linh
Kim Tinh chiếu mệnh lòe thêm phỉnh
Thái Bạch soi đường ngẫm thất kinh
Nhâm biến vi vương nan hưởng tĩnh
Tuất nhằm đông giá đặng thân vinh
Bài thơ liên quan

Không có nhận xét nào: