Đá Văn Bèo

Nghị định 100

Ý Đảng lòng dân

Cạp đất mà ăn

Triều Tiên dân số giảm

Sợi Lông

Than đạo học (Họa)

Mường Thanh

Ngạo Nghễ

Sư Thịt Chó

Quý Mão

Tết trồng cây

Khất thực